BIO ODOR100% PRRODN, NETOXICK BiO PROSTRIEDOK


POUITIE
PRKLAD
NVOD
DVKOVANIE
Zpach z odpadu
naprklad ndoby na smeti, kontajnery, miestnosti na odpad .... Zmieajte BiO ODOR vo vode, Nechajte 15 min aktivova a postriekajte aplikujte formou spreju, Pre jemnej sprej pouite filtrovac sok 10g / 5l vody
MO, VKALY, HNOJ
Jamy na trus, vbehy pre zvierat, bdy pre psov, domeky pre maky, at. Zmieajte BiO ODOR vo vode, nechajte post - aktivova 15 min aby sa produkt aktivoval, Postriekajte formou spreja upinen miesta alebo skldku hnoja
Zmieajte 10g v 5l vody a postriekajte*
=
* 1Om2 alebo 1 tona trusu
PRIEMYSELN ZPACH
Kompostovanie, skldky odpadu, prekldkov stanice, istiky splakov, ndoby na skladovanie, vetracie systmy, potrubia, toalety, vrobne bioplynu, vluhov jamy Kontaktujte albatross@albatross.sk pre individulne pouitie
VEOBECN KONTROLA ZPACHU
Spracovanie potravn, domce zvierat, domcnosti Tak ako pri zpachu v bode 1.

Tabuka vyie poskytuje veobecn nvod na pouitie. Pre alie informcie kontaktujte albatross@albatross.sk


Pouitie:
Vsledn efekt trv a do 30 dn v zvislosti od podmienok prostredia a oetrovanej plochy. Nov aplikcia sa odpora po 7 doch, alebo poda potreby

Kompatibilita:
BIO ODOR nebude inn v prtomnosti chemickch ltok, ako napr. chemick dezinfekcia. Ukonite pouvanie chemickch prostriedkov 3 dni pred pouitm BIO ODOR, tak aby sa mohol prejavi pln inok BIO ODOR-u.

Skladovanie:
Skladujte v chladnom a suchom mieste bez priameho slnenho svetla. Po prvom otvoren skladujte BIO ODOR v suchu, najlepie v ndobe bez prstupu vzduchu aby ste zabrnili jeho aktivcii. Po zmiean s vodou, roztok je inn 24-48 hodn (i bez prsunu alch ivnch ltok). Pre predenie innosti roztoku, skladujte ho do 5 st.C.

Bezpenostn upozornenie:
Produkt NIE je klasifikovan ako nebezpen alebo horav ltka.

Prv pomoc:

Po poit:
nie je nebezpen v malch mnostvch, po poit vieho mnostva vyvolajte zvracanie
On kontakt:
Vyplchnite oi istou vodou, ak pretrvva podrdenie o, vyhadajte lekra
Kontakt s pokokou:
iadne riziko, pri astom styku s prpravkom pouite mydlo a vodu
Vdchnutie:
Nie s znme kodliv inky.


inn ltky
neupraven proten 20,45 %
Vlhkos 7,95 %
Lipidy (neupraven tuky) 0,71 %
neupraven vlknina 6,30 %
Popol 12,30 %
Suroviny:
Ryov otruby 74,0 %
Ryov mka 10,0 %
Vaok sjovej mky 10,0 %
Suen odstreden mlieko 3,0 %
Kyselina citrnov 1,0 %
Sda 1,0 %
Stopov prvky 1,0 %