BIO AQUA
Rchlo rozklad tuky, oleje a mastnoty

BIO AQUA rchlo rozklad tuky, oleje a mastnoty ako aj nahromaden pevn astice, duskat odpady a irok spektrum neistt a kontaminantov v odpadovch vodch, a tm zlepuje celkov innos istiiek odpadovch vd, zniuje objem biologickch pevnch ltok a zniuje spotrebu energie na aerciu/prevzduovanie.


POUITIE
 • Domce a mestsk splaky
 • Priemyseln odpadov vody

BIO AQUA vysoko odporame pre aerbne pravy vd , flotan istiky odpadovch vd s dispergciou vzduchu, separtory oleja a vody, lapae tuku, ktor spracovvaj odpadov vody s vysokou koncentrciou tukov, olejov, mastnt alebo uhovodkov.


VHODY POUITIA
 • Zniuje mnostvo kalu a potrebu manipulcie s nm (a do 60%)
 • Zvyuje vkon istiky a tm zniuje as na spracovanie (finann spora)
 • Odstrauje zpach
 • Prina podstatn spory energie vaka menej potrebe prevzduovania (30-50%)
 • Zniuje spotrebu chemikli
 • Zlepuje a stabilizuje vkon istiiek odpadovch vd
 • Odstrauje srovodk, pavok a dusinany
 • Pred-upravuje prtok odpadovej vody do zbernch systmov
 • 100% prrodn a netoxick

ZKLADN PRAVIDL POUITIA

Koncentrcia
Pre rzne pouitia s efektvne rzne koncentrcie, avak veobecne je optimlne poui medzi 2 a 10 mg BIO AQUA na liter odpadovej vody alebo substrtu. To je pribline ppm.

Kontaktn as
Pre dosiahnutie maximlneho inku, prpravok BIO AQUA mus by v kontakte s oetrovanm materilom v o najvom monom rozsahu. To znamen, e pri aplikcii na vek objemy odpadovej vody ako napr. kalojemy, cisterny alebo ndre je potrebn prpravok BIO AQUA v o najvej miere rozdeli (najlepie rozpri) na cel hladinu.

Ako asto dvkova prpravok BIO AQUA?
Dvkovanie by malo zodpoveda alebo by astejie ne doba zotrvania oetrovanho materilu v odpadovom systme. Naprklad, ak splaky v septiku zostvaj 14 dn, tak BIO AQUA by mal by pouit minimlne raz za 14 dn. Ak lapa tuku naplnte a plne vyprzdnite kad de, tak odporame kadodenn dvkovanie BIO AQUA.

Teplota
BIO AQUA je inn v irokom rozsahu teplt. Avak katabolick rozklad organickho odpadu na inertn, chemicky neaktvne ltky sa vrazne zniuje ako teplota oetrovanej ltky sa bli k bodu mrazu (OC). Podobn strata innosti procesu je pri teplotch nad 60C. Idelna operan teplota je medzi 10C to 49C.
Vaka tomuto irokmu rozsahu teplt je BIO AQUA vhodn k pouitiu pre odpadov kalojemy, kalov polia a odpadov skladovacie ndre prevan as roka.

pH
BIO AQUA je inn v irokom rozpt pH, od 2,5 do 9,5, ale idelne pH je medzi 3,5 a 8,5, najlepie neutrlny (7).

Hodnoty kyslka
Ak pouvate BIO AQUA v aerbnom prostred , vkon prpravku BIO AQUA me by zlepen vymi hladinami rozpustenho kyslka. Optimlna rove v aerbnych procesoch je DO >1.5mg/L, avak BIO AQUA je rovnako inn aj v anaerbnych procesoch s niou hladinou DO.
AKTIVCIA PRPRAVKU BIO AQUA
BIO AQUA je dodvan vo forme mrazom suenho prku a balen vo vkuovo uzatvorench vreckch. Tento prok mus by pred pouitm do odpadovej vody alebo do cieovho materilu aktivovan zmieanm s vodou na roztok. Tento krok umon prpravku BIO AQUA sprvne kultivova a vytvori vysok koncentrciu katalyztorov. Niekoko faktorov ovplyvuje innos tejto aktivanej fzy:

 • Aktivan doba: vhodn as na prpravu kultry BIO AQUA je medzi 12 a 24 hodn. Krat as me spsobi menej optimlnu koncentrciu katalyztorov, zatia o dlhia doba me spsobi spotrebovanie ivnch ltok a stratu innosti. Kad balenie obsahuje vhodn mnostvo ivnch ltok na udranie innosti BIO AQUA poas aktivanej fzy.
 • Koncentrcia: Na aktivciu sa BIO AQUA rozmiea s vodou v koncentrcii medzi 2.000 a 10.000 mg na liter vody. Idelna koncentrcia je pribline 5.000 mg/L. Nakoko BIO AQUA je balen s vlastnm vivovm zdrojom, je dleit poui na aktivan fzu vodu s relatvne nzkym obsahom ivn.
 • Tepolota: Optimlny rozsah teplt na aktivciu BIO AQUA nie je tak irok ako rozsah teplt pre samotn aplikciu. V aktivanej fze je idelne dra kultru pri teplote nad 16C a pod 38C.
 • Kyslk: BIO AQUA aktivan kultra potrebuje primeran mnostvo kyslka. V niektorch prpadoch, zvl᚝ ak sa mieaj vek mnostv prpravku do aktivanho roztoku, odporame mechanick okyslienie (napr. premieanie). Vo vine prpadov je dostaton poas aktivanej fzy jednoducho necha ndobu s roztokom nezakryt a vone vystaven vzduchu z prostredia.
 • Kvalita vody: Aktivciu prpravku BIO AQUA je biologick proces. Je dleit, aby voda neobsahovala iadne kysl chemiklie, ako napr. mikrobilne inhibtory, ktor by zabraovali rastu BIO AQUA kultry.