Zkladn informcie o odpadovch vodch
       

Najvie problmy v istiarach odpadovch vd spsobuje vznikajci kal. Hnilobn zpach je zrejme hlavnm dvodom, preo sa tmto odpadom zaoberme. V niektorch istiarach sa vyuvaj kyslkov injekcie, ktor pomhaj redukova srovodk, avak ani tieto injekcie nedoku plne eliminova neprjemn hnilobn zpach. Predstavujeme Vm baktrie do OV, ako komplexn rieenie prevdzky istiarne odpadovch vd.

V istiarach odpadovch vd je pevn, organick, duskat, odpadov materil kal, zmenen na amoniak prostrednctvom procesu zvanho mineralizcia, ktor spsobuje hnilobn zpach. Tento proces je jednoduch, hmota sa z organickej zmen na anorganick, a tak sa "zmineralizuje". V odpadovch vodch sa nachdza niekoko hlavnch zloiek, ktor tvoria odpadov materil (kal), s to vkaly, rozkladajce sa rastliny a ivochy a nadbyton potraviny. Ak sa v tomto systme nenachdza iadny zdroj organickho duska, heterotrofn baktrie /prjem organickch ltok, ich premena na anorganick/ vyuvaj amoniak a rozkladaj sa na menej kodliv zleniny, ktor nie s hnilobn. Navye vek mnostvo chemickej spotreby kyslka, biologickej spotreby kyslka a rozpustnch ltok, spsobuje zneistenie vody, o me alej vies k znieniu ivota vo vode.

Biologick spotreba kyslka je procedra, ktor sli na urenie asu, za ktor biologick organizmus spotrebuje kyslk vo vode.
Chemick spotreba kyslka vyjadruje mnostvo organickch ltok vo vode.

Od obidvoch hodnt zvis kvalita vody, a preto sa tto metda vyuva aj v istiarach vd. Hlavnm elom istenia odpadovch vd je odstrni suspendovan a organick ltky nameran chemickou spotrebou kyslka a biochemickou spotrebou kyslka.

Strune povedan, istenie odpadovch vd alebo domceho odpadu, je proces odstraovania zneisujcich ltok z odpadovch vd, a to z odtoku (odpadovch vd) a z domceho odpadu. Aby sa odstrnili fyziklne, chemick a biologick neistoty, pouvaj sa fyziklne, chemick a biologick procesy. Ich cieom je vyrba upraven odtokov vodu a pevn odpad alebo kal vhodn na optovn pouitie, prpadne na vpustenie sp do prrody. Tento materil je asto nemyselne kontaminovan mnohmi toxickmi organickmi a anorganickmi zleninami.

Probiotik v istiarach odpadovch vd
Probiotick znamen v preklade "obsahujci iv mikroorganizmy", ktor ak s dvkovan v primeranom mnostve, pozitvne psobia na zdravie hostitea. Predstava probiotk je alej rozren, na zlepenie zdravia a vkonnosti sa vyaduje vytvorenie ucelenho systmu vytvorenho z uitonch ivch mikrobilnych kultr. Probiotik v odpadovch vodch redukuj neprjemn zpach, redukuj kal a zniuj rove kodlivch organickch zlenn. V sasnosti u mnoho istiiek odpadovch vd vyuva rzne druhy probiotk, ale zvyajne pouvaj iba niekoko kmeov.


Ponkame komplex BiO prostriedkov na zabezpeenie bezchybnho chodu ZDRAVEJ OV.