PRPADOV TUDIA OV

istika odpadovch vd Mission Beach v tte Washington

Zhrnutie

istika odpadovch vd (OV) v meste Mission Beach zaala prevdzkovo ska BiO-Aqua TOM, aby vyhodnotila znenie kalov vytvorench vo svojej vlastnej prevdzke v tte Washington. OV Mission Beach pred tm, ne zaala s pouvanm BiO-Aqua TOM, utrcala viac ako 100 000,- USD rone za odstraovanie biosolidov (kalov) z objektu a za ich odvoz na skldku. Zkal vypanch odpadovch vd okrem toho znioval innos ultrafialovho (UV) dezinfeknho systmu. Po uskutonen pokusu BiO-Aqua TOM znil tvorbu kalov v systme o viac ne 91% (meran na zklade objemu cisternovch vozidiel odvajcich kaly). V dsledku toho sa znila frekvencia odvozu kalov (predtm: 1-krt za 2-3 dni, teraz: 1-krt za mesiac). Prevdzkovatelia OV taktie zaznamenali znenie zkalu odpadovch vd, o m za nsledok zlepen dezinfekciu vypanch odpadovch vd.

Veobecn informcie

OV Mission Beach sa nachdza v rezidennej oblasti okresu Snohomish v tte Washington, zpadne od mesta Marysville. Jej vlastnkom a prevdzkovateom je oblastn rad. Systm OV zaha viac ne 32 km potrubia zbernho systmu, 11 erpacch stanc a 45 km stpacieho vedenia. OV je situovan v piesonatom prostred s vysokou rovou podzemnch vd. Na objeme zhromadench a istench odpadovch vd nemaj iadny podiel priemyseln podniky. Do uvedenej OV vypa odpadov vody niekoko komernch objektov, no inak vetkch ostatnch uvateov predstavuj bytov jednotky. Systm funguje v poriadku a vyisten odpadov vody ako koncov produkt spaj povolen hodnoty pre vypan odpadov vody.Kaly s odvdzan do autoklvnej prevzduovacej ndre, kde sa poda potreby zhromauj na odvoz do autorizovanho zariadenia na spracovanie kalov.

Detaily systmu:

Populcia v oblasti pokrytia: pribline 3200 obyvateov

Typ zbernho systmu: 100%-ne separovan sanitrna kanalizcia

Postup istenia: Sekundrne istenie odpadovch vd (aktivovan kaly) s nslednou ultrafialovou (UV) dezinfekciou

Plnovan prietok: 2.331813,66 l/de, Skuton prietok: 1.135623,54 l/de

Odpadov vody s vypan do zlivu Possession Sound (sever), ktor je sasou Pugetovho zlivu, pribline 488 m morskm odtokovm potrubm s priemerom 30,48 cm; na rovni 15,5 m pod priemernou najniou rovou hladiny vody (MLLW).

Ciele

Objekt OV mal znan nklady spojen s mnostvom kalov, ktor sa vytvrali v istike. Okrem toho, zkal vypanch odpadovch vd v istike mal vplyv na innos UV dezinfeknho procesu. Dva alie podrun body predstavovali spracovatesk kapacita a stabilita procesu. V dsledku tchto dvodov bola spusten prevdzkov skka, ktor si kldla nasledovn ciele:

Zni nklady spojen s poiadavkami na oderpvanie kalov
Zni zkal vypanch odpadovch vd
Zni objem kalov, a tm zlepi spracovatesk kapacitu
Zlepi stabilitu procesu, a to aj napriek zmenm v zaaen a prietoku

Obr. . 1 - Zariadenie na meranie prietoku
vody v OV
Obr. . 2 Dvkovac systm BiOWiSH (modr ndoby vavo napojen na kanl zariadenia na meranie prietoku vody)
Zariadenie na meranie prietoku vody v OV Mission Beach. istika je celkovo udriavan vo vemi dobrom stave a sasn systm istenia dsledne spa povolen podmienky. Rozdeovac kanl a dvkovacie bubny (modr, vavo). Napjacia trubica je pripevnen ku kovovej mrieke.


Rieenie

BiO-Aqua FOG sa pouval na zlepenie innosti biologickej premeny procesu istenia aktivovanch kalov. V dsledku zlepenej innosti premeny dolo k zneniu miery bunkovho rastu a tm i k zodpovedajcemu zneniu biosolidov, ktor vznikali v aeranej ndri. Zmiean roztoky suspendovanch tuhch ltok (MLSS) boli udriavan na rovni koncentrci, ak boli pred zaiatkom pouvania BiO (pribline 2200 a 4500 mg/L), prostrednctvom zachovania prslunho prietoku vratnch aktivovanch kalov (RAS). V dsledku znenej tvorby biosolidov sa, poda pozorovan prevdzkovatea, znil i prietok odpadovch aktivovanch kalov (WAS) o pribline 50-60% (prietok WAS nebol zaznamenan). Tok WAS bol odvdzan do autoklvnej prevzduovacej ndre, kde dochdzalo k aliemu zniovaniu tuhch ltok. Poas odstraovania kalov sa vypnali autoklvne aertory a kaly boli prefiltrovan, aby sa odstrnilo maximlne mnostvo tuhch ltok a zminimalizoval odvoz prebytonej vody.

Vsledky

Znenie kalov

Objekt zaznamenal znen tvorbu celkovho objemu kalov o trochu viac ne 91%, ako ukazuje Obr. . 3. Objem vytvorench kalov sa vypotal z mnostva odvezench kalov tak, e bol zaznamenan kad odvoz kalov, ktor predstavoval pribline 12.492 litrov kalu. Poas kadho odvozu bolo vozidlo odvajce kaly vdy naplno naloen. Mnostvo vytvorenho kalu sa vypotalo ako podiel objemu vyerpanch kalov a asu potrebnho na ich vytvorenie.

Zd sa, e frekvencia poadovanho odstraovania kalov bude znen zo 140-krt / rok na pribline 10 a 12-krt / rok. V dsledku toho boli zaznamenan vznamn znenia prevdzkovch nkladov. Pred tm, ne zaala pouva BiO, utrcala OV Mission Beach viac ako 100.000,- USD rone za odstraovanie biosolidov z objektu a za ich odvoz na skldku. Ron vrobn nklady sa odhaduj na pribline 44.000,- USD a kapitlov nklady bubnov a potrubia boli okolo 6.000,- USD. Oakva sa, e celkov znenie nkladov na odvoz kalov bude pribline 85.000,- USD (v dsledku niektorch menej vznamnch fixnch cien za odvoz) s priemernou dobou nvratnosti 6 tdov.

Obr. . 3 Viac ne 91%-n znenie odvozu kalov

Znene tvorby kalov spsobili tri faktory: znen miera rastu biosolidov, zlepen rozklad kalov v aerbnych autoklvoch a vylepen usadzovanie poas rozkladovej fzy kalov.


Vynikajce znenie objemu kalov produkovanch istikou, ako aj svisiace nklady za ich odstraovanie, ktor predstavovali t najviu poloku medzi prevdzkovmi nkladmi v naom ronom rozpote, nm umon prerozdeli tieto projektov spory na in ely.
Cliff Jones, riadite OV


Stabilita spracovania a podmienky vypanch odpadovch vd

OV mala u aj predtm inn proces spracovania, take v BOD a TSS vypanch odpadovch vd dolo len k meniemu zlepeniu. Prevdzkovatelia istiky si vak vimli vznamn znenie zkalu vypanch odpadovch vd. Taktie si vimli, e pH vypanch odpadovch vd je stlejie, o zase dodalo stabilitu celej prevdzke.

Obr. . 4 Vplyv na zmenu zaaenia


Zver

Zistilo sa, e BiO-Aqua TOM je vemi inn na dosiahnutie vetkch stanovench cieov. Prejavil sa ako siln biochemick katalyztor zlepujci biologick premenu BOD pritekajcich odpadovch vd, a tm zniujci objem vytvranch kalov. Pri vypanch odpadovch vodch bolo po aplikcii produktu BiO pozorovan znenie zkalu. Boli zaznamenan vznamn znenia tvorby kalov a znil sa poet nkladnch vozidiel vyvajcich kaly mimo objekt.

BiO-Aqua FOG zona spechy pri podobnch aplikcich a preukzal sa ako vznamn zlepovate procesov v istikch po celom svete. Me sa pochvli mnostvom spench redukci pri problmoch s tuhmi ltkami a nahromadenmi kalmi. Vznamne zlepuje innos systmov aerbneho spracovania, flotanch jednotiek DAF, separtorov vody a oleja i lapaov mastnt.

Realizan program

Spolonos ktor je autorizovanm distribtorom BiO, prezentovala tto technolgiu v OV Mission Beach. BiO-Aqua TOM bol dvkovan do aeranho kanla. Dvkovanie zviselo od prietoku a zaaenia BOD. Na aktivciu produktu boli pouit 2 bubny s objemom 208,2 l (ako ukazuje Obr. . 5). Aktivan fza trvala 24 hodn. Pri nej bola udriavan kontantn teplota 18,3 21,1 C. Na udriavanie kontantnej teploty poas zimnch mesiacov boli pouit ponorn ohrievae. Pvodn pln dvkovania vyadoval dvky vo vke 4 kg produktu BiO-Aqua TOM na de po dobu 5 dn, po ktorch bolo dvkovanie znen na 1 kg na de, resp. ekvivalent dvky 3,52 mg/L a 0,88 mg/L v zvislosti od prietoku. Okolit teplota bola na zaiatku asi 10 C. Avak na tret de teplota klesla na pribline -6 C a na zklade pozorovania aktivovanch kalov sa zistilo, e aktivcia nejde poda plnu. Trvalo 2 dni, km sa podarilo zska bubnov ohrievae. Poas tch 2 dn prevdzkovatelia dvkovali do systmu 1 kg na de, potom sa na dobu 3 dn vrtili k dvkovaniu zo okovej fzy (4 kg na de).

Po ukonen okovej fzy sa prevdzkovatelia vrtili k drbovmu dvkovaniu v mnostve 1 kg na de. Dvkovanie bolo vykonvan za pouitia peristaltickho erpadla s kontantnm prietokom.

Poas fzy zavdzania produktu sa odporalo, aby bola koncentrcia rozpustenho kyslka (DO) v procese aerbneho spracovania sledovan a zvyovan pomocou prenosnho aertora tak, aby sa udriavala nad rovou 1,0 ppm.

Obr. . 5 Dvkovac systm BiOWiSH

Kontakt SLOVENSKO
ALBATROS BROKER s.r.o.
Vska 20
821 07 Bratislava
+421 905 408 398