Významné kapitálové úspory
v systéme čistenia komunálnych
odpadových vôd Barranquilla,
Kolumbia


Všeobecné informácie

Mesto Barranquilla v Kolumbii spustilo projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu svojho programu na čistenie komunálnych odpadových vôd. Barranquilla má 1,3 milióna obyvateľov a podobne ako mnoho ďalších miest v rozvojových zemiach používa elementárne systémy na čistenie odpadových vôd.

Odpadové vody vypúšťané z prevádzky v Barranquille pochádzajú z domácností a priemyselnej výroby, pričom bolo zistené, že druhá menovaná je sporadická v prietoku i intenzite. Vypúšťané odpadové vody tečú zo zdrojových lokalít cez menšie akvadukty do skupiny kalových nádrží a následne sú vypúšťané do rieky Magdalena.

Mesto Barranquilla zvolilo technológie BiO, pretože chcelo nájsť riešenie pretrvávajúceho problému: odpadové vody, ktoré vypúšťa, nespĺňali príslušné požiadavky, takže miestne samosprávy boli postavené pred vznikajúci vážny environmentálny problém.

Ciele

V spolupráci s nezávislým konzultantom pre otázky čistenia odpadových vôd, bol vytvorený BiO plán na čistenie odpadových vôd:
1. Eliminovať požiadavky na kapitálové investície do rozširovania infraštruktúry
2. Znížiť hydraulické zaťaženie a údržbu
3. Znížiť zápach
4. Zlepšiť, resp. spĺňať environmentálne kritériá, a tým zlepšovať ľudské zdravie
5. Redukovať súčasnú chemickú úpravu odpadových vôd
6. Posúdiť procesy používané na dosiahnutie udržateľnosti (opakovateľnosti) a bezpečnosti pre verejnosť


Plán systému kalových nádrží


Riešenie

BiO-Aqua bol identifikovaný ako stratégia čistenia, ktorá by mohla splniť stanovené ciele. BiO-Aqua je inovačným výrobkom spájajúcim biologicky aktívne prísady zložené z mimobunkových spolučiniteľov, enzýmov a mikrobiálnych komponentov. Produkt znižuje zápach, prchavé organické látky (VOC), chemickú spotrebu kyslíka (CHSK), biologickú spotrebu kyslíka (BSK) a celkové suspendované pevné látky (TSS). Ďalšou výhodou produktu je, že je 100%-ne biologicky rozložiteľný, zaručene organický a netoxický voči životnému prostrediu.

Environmentálny tím aplikoval program BiO-Aqua do už existujúcej štruktúry s cieľom urýchliť biologické odstránenie živín z odpadových vôd. BiO taktiež znižuje závislosť čističiek odpadových vôd na biomase (a všetkých s tým spojených záležitostí týkajúcich sa údržby). Tím identifikoval najvhodnejšie metódy na dosiahnutie optimálnej účinnosti a nápravy environmentálnych škôd pri eliminácii nadmernej manipulácie s produktom a jeho distribúcie.

Výsledky

Celkové zaťaženie pevnými látkami bolo takmer okamžite znížené o 50%, čo sa týka BSK a TSS. Pri znižovaní hydraulickej záťaže sa dosiahli pokroky vďaka zlepšeniu výrobnej kapacity a minimalizácii nízkej priechodnosti, ktorá môže viesť k narušeniam systému vyžadujúcim dodatočné ľudské zdroje a údržbu. Takéto narušenia tiež spôsobujú problémy so zápachom z VOC, o ktorých je známe, že vedú ku zdravotným problémom, ak im je človek neustále vystavený. Tieto pachy boli takisto eliminované.

Nielenže došlo k dodatočnému zlepšeniu čistoty vody a zníženiu množstva pevných látok, ale mesto bolo tiež schopné vykonávať svoje povinnosti týkajúce sa čistenia odpadových vôd bez toho, že by boli potrebné zásadné kapitálové náklady na rozšírenie mestskej infraštruktúry na čistenie odpadových vôd, predstavujúce odhadovanú položku 20 mil. USD.

Environmentálne výsledky Ekonomické výsledky*
Znížené zaťaženie pevnými látkami a zápach o >40% $20 000 úspora nákladov
Znížené dávkovanie anorganického chemického čistenia 15% $12 000 úspora nákladov
Znížená spotreba el. energie na aeračné ventilátory $96 000 úspora nákladov
Zmenšené nároky na rozširovanie ČOV $20 000 000 úspora nákladov
*Odhadované úspory na základe priemyselných noriem

Záver

Netradičné zavedenie environmentálne udržateľného produktu BiO-Aqua malo za následok účinné zníženie nákladov, ktoré mesto Barranquilla musí vynakladať na prevádzku svojej ČOV. Kvalitné výsledky umožnili zníženie nákladov o viac než 20 mil. USD a významne zlepšili ekologickú stopu vypúšťaných odpadových vôd.

Daná technológia je pomerne jednoduchá a v porovnaní s tradičnými systémami je ju možné rýchlo implementovať. Použitie produktu je bezpečné a nevyžaduje špecializované školenie či nákladné dávkovacie platformy.

Zavedenie BiO si okrem toho vyžaduje len veľmi nízky energetický vklad. Na rozdiel od neho, tradičné systémy potrebujú veľké množstvo predovšetkým elektrickej energie, ktorá je významným zdrojom emisií skleníkových plynov (CO2).

Napriek ťaživým podmienkam, ktoré nútili systém riešiť čistenie odpadových vôd mechanicky a chemicky, ČOV mesta Barranquilla, Bioprocesos S.A. a environmentálny tím spolupracovali na zavedení Najlepších metód a inovačného bioaugmentačného riešenia.

Technológia BiO ponúka realistické a nízkonákladové riešenie pre čistenie odpadových vôd na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť prístup založený na vysokom množstve kapitálu a energie, ako ho poznáme z rozvinutých trhov.Kontakt SLOVENSKO
ALBATROS BROKER s.r.o.
Vážska 20
821 07 Bratislava
+421 905 408 398