Vznamn kapitlov spory
v systme istenia komunlnych
odpadovch vd Barranquilla,
Kolumbia


Veobecn informcie

Mesto Barranquilla v Kolumbii spustilo projekt, ktorho cieom je zlepi kvalitu svojho programu na istenie komunlnych odpadovch vd. Barranquilla m 1,3 milina obyvateov a podobne ako mnoho alch miest v rozvojovch zemiach pouva elementrne systmy na istenie odpadovch vd.

Odpadov vody vypan z prevdzky v Barranquille pochdzaj z domcnost a priemyselnej vroby, priom bolo zisten, e druh menovan je sporadick v prietoku i intenzite. Vypan odpadov vody te zo zdrojovch lokalt cez menie akvadukty do skupiny kalovch ndr a nsledne s vypan do rieky Magdalena.

Mesto Barranquilla zvolilo technolgie BiO, pretoe chcelo njs rieenie pretrvvajceho problmu: odpadov vody, ktor vypa, nespali prslun poiadavky, take miestne samosprvy boli postaven pred vznikajci vny environmentlny problm.

Ciele

V spoluprci s nezvislm konzultantom pre otzky istenia odpadovch vd, bol vytvoren BiO pln na istenie odpadovch vd:
1. Eliminova poiadavky na kapitlov investcie do rozirovania infratruktry
2. Zni hydraulick zaaenie a drbu
3. Zni zpach
4. Zlepi, resp. spa environmentlne kritri, a tm zlepova udsk zdravie
5. Redukova sasn chemick pravu odpadovch vd
6. Posdi procesy pouvan na dosiahnutie udratenosti (opakovatenosti) a bezpenosti pre verejnos


Pln systmu kalovch ndr


Rieenie

BiO-Aqua bol identifikovan ako stratgia istenia, ktor by mohla splni stanoven ciele. BiO-Aqua je inovanm vrobkom spjajcim biologicky aktvne prsady zloen z mimobunkovch spoluiniteov, enzmov a mikrobilnych komponentov. Produkt zniuje zpach, prchav organick ltky (VOC), chemick spotrebu kyslka (CHSK), biologick spotrebu kyslka (BSK) a celkov suspendovan pevn ltky (TSS). alou vhodou produktu je, e je 100%-ne biologicky rozloiten, zaruene organick a netoxick voi ivotnmu prostrediu.

Environmentlny tm aplikoval program BiO-Aqua do u existujcej truktry s cieom urchli biologick odstrnenie ivn z odpadovch vd. BiO taktie zniuje zvislos istiiek odpadovch vd na biomase (a vetkch s tm spojench zleitost tkajcich sa drby). Tm identifikoval najvhodnejie metdy na dosiahnutie optimlnej innosti a npravy environmentlnych kd pri elimincii nadmernej manipulcie s produktom a jeho distribcie.

Vsledky

Celkov zaaenie pevnmi ltkami bolo takmer okamite znen o 50%, o sa tka BSK a TSS. Pri zniovan hydraulickej zae sa dosiahli pokroky vaka zlepeniu vrobnej kapacity a minimalizcii nzkej priechodnosti, ktor me vies k narueniam systmu vyadujcim dodaton udsk zdroje a drbu. Takto naruenia tie spsobuj problmy so zpachom z VOC, o ktorch je znme, e ved ku zdravotnm problmom, ak im je lovek neustle vystaven. Tieto pachy boli takisto eliminovan.

Nielene dolo k dodatonmu zlepeniu istoty vody a zneniu mnostva pevnch ltok, ale mesto bolo tie schopn vykonva svoje povinnosti tkajce sa istenia odpadovch vd bez toho, e by boli potrebn zsadn kapitlov nklady na rozrenie mestskej infratruktry na istenie odpadovch vd, predstavujce odhadovan poloku 20 mil. USD.

Environmentlne vsledky Ekonomick vsledky*
Znen zaaenie pevnmi ltkami a zpach o >40% $20 000 spora nkladov
Znen dvkovanie anorganickho chemickho istenia 15% $12 000 spora nkladov
Znen spotreba el. energie na aeran ventiltory $96 000 spora nkladov
Zmenen nroky na rozirovanie OV $20 000 000 spora nkladov
*Odhadovan spory na zklade priemyselnch noriem

Zver

Netradin zavedenie environmentlne udratenho produktu BiO-Aqua malo za nsledok inn znenie nkladov, ktor mesto Barranquilla mus vynaklada na prevdzku svojej OV. Kvalitn vsledky umonili znenie nkladov o viac ne 20 mil. USD a vznamne zlepili ekologick stopu vypanch odpadovch vd.

Dan technolgia je pomerne jednoduch a v porovnan s tradinmi systmami je ju mon rchlo implementova. Pouitie produktu je bezpen a nevyaduje pecializovan kolenie i nkladn dvkovacie platformy.

Zavedenie BiO si okrem toho vyaduje len vemi nzky energetick vklad. Na rozdiel od neho, tradin systmy potrebuj vek mnostvo predovetkm elektrickej energie, ktor je vznamnm zdrojom emisi sklenkovch plynov (CO2).

Napriek aivm podmienkam, ktor ntili systm riei istenie odpadovch vd mechanicky a chemicky, OV mesta Barranquilla, Bioprocesos S.A. a environmentlny tm spolupracovali na zaveden Najlepch metd a inovanho bioaugmentanho rieenia.

Technolgia BiO ponka realistick a nzkonkladov rieenie pre istenie odpadovch vd na rozvjajcich sa trhoch, ktor si jednoducho nemu dovoli prstup zaloen na vysokom mnostve kapitlu a energie, ako ho poznme z rozvinutch trhov.Kontakt SLOVENSKO
ALBATROS BROKER s.r.o.
Vska 20
821 07 Bratislava
+421 905 408 398