KARTA BEZPONOSTNCH DAJOV (KB)
poda Nariadenia (ES) . 1907/2006 (REACH)

BIO AQUA


1.
IDENTIFIKCIA ZMESI A SPOLONOSTI/PODNIKU
1.1. Identifiktor produktu
Obchodn nzov:

BIO AQUA
alie spsoby identifikcie:
BIOWISH
slo produktu:

1.2. Relevantn identifikovan pouitia zmesi a neodporan pouitia
Pouva sa na efektvne odstraovanie neiaducich organickch neistt z vodnho prostredia v komernch a priemyselnch prevdzkach i v zhradnch jazierkach.
Strun opis funkcie:
Produkt obsahuje ryov otruby, ryov mku, extrakt zo sjovej mky, suen odstreden mlieko, dolomit, dextrzu a stopov prvky. Po aktivcii produktu rozpustenm vo vode sa zvi biologick aktivita a vzniknut ltky sa zan podiea na likvidcii organickho materilu z prostredia. Suen otruby poskytuj nutrin podporu biologickch procesov. Vzniknut 100 % prrodn organick kultra odstrauje neelan organick hmotu (tuky, bielkoviny, sacharidy a celulzu) a rozklad ju na nekodn degradan produkty (oxid uhliit, dusk, kyslk, vodu a tepeln energiu). Po spotrebovan organickho materilu vo vodnom prostred sa aktivita biologicky aktvnej kultry spontnne utlm a zvyky aktivovanho produktu s plne biologicky odbraten.

1.3. Podrobnosti o dodvateovi karty bezpenostnch dajov
Dodvate:

ALBATROS BROKER, s.r.o. (dodvate)
Adresa:
Vska 20, 821 07 Bratislava
Telefnne slo:
+421 905 408 398
e-mail:
albatross@albatross.sk

1.4. Ndzov telefnne slo
+ 421 2 5477 4166 (dostupn 24 hodn)
Nrodn toxikologick informan centrum (NTIC) FNsP Bratislava, pracovisko Kramre,
Klinika pracovnho lekrstva a toxikolgie, Limbov 5, 833 05 Bratislava2. IDENTIFIKCIA NEBEZPENOSTI
2.1. Klasifikcia zmesi
Klasifikcia poda smernice 1999/45/ES [DPD]:

Zmes nie je klasifikovan ako nebezpen.
Nepriazniv fyziklno-chemick inky:
Nie s znme.
Produkt je slabo zpaln a mierne dym. Uchovva mimo dosahu zdrojov zaplenia.
Nepriazniv inky na zdravie ud:
Nie s znme.
Ltky, ktor vznikaj po aktivcii produktu, s voi udskmu organizmu priatesk. Na zklade sksenost s pouvanm produktu sa neoakva, e by produkt ohrozoval udsk zdravie.
Nepriazniv inky na ivotn prostredie:
Nie s znme.
Ltky, ktor vznikaj po aktivcii produktu, sa v ivotnom prostred vyskytuj prirodzene ako produkty enzmovej aktivity mikroorganizmov. S sasou ekosystmov, v ktorch s tieto mikroorganizmy prtomn a menia rovnovhu v prospech ltok, ktor s pre ivotn prostredie nekodn.

2.2. Prvky oznaovania
Oznaovanie poda smernice 1999/45/ES [DPD]
Vstran symboly:
R-vety:
S-vety:


2.3. In nebezpenos
Nie je znma.3. ZLOENIE/INFORMCIE O ZLOKCH

Produkt bol vyroben z tchto surovn: z ryovch otrb (74 %), ryovej mky (10 %), extraktu zo sjovej mky (10 %), suenho odstredenho mlieka (3 %), dolomitu (1 %), dextrzy (1 %) a stopovch prvkov (1 %). Neobsahuje fosfty, detergenty ani organick rozpadl.
 Zloka RG/ES/
CAS/IDX*
Klasifikcia ** konc.
%
DSD CLP
 dolomit -
240-440-2
16389-88-1
-
- - 1,0
 dextrza -
-
14431-43-7
-
- - 1,04. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatren prvej pomoci
Veobecne:

Ak sa prejavia zdravotn problmy alebo v prpade pochybnost vyhada lekrsku pomoc a lekrovi poskytn informcie z tejto karty bezpenostnch dajov. Informcie o toxickch ltkach, ich aktnej aj chronickej toxicite, ako i o terapii pri intoxikcich toxickmi ltkami poskytuje telefonicky aj psomne v nepretritej 24-hodinovej slube Nrodn toxikologick informan centrum. Okamit lekrska pomoc nie je nutn.
Po inhalcii:
Prenies postihnut osobu na erstv vzduch. Pri pretrvvajcich akostiach vyhada lekrsku pomoc.
Po kontakte s koou:
Pokoku umy vodou s mydlom. Pri pretrvvajcom podrden vyhada lekrsku pomoc.
Po kontakte s oami:
Dkladne vyplchnu oi vekm mnostvom vody poas najmenej 15-tich mint (pri otvorench viekach). Pri pretrvvajcom podrden alebo akchkovek akostiach vyhada lekrsku pomoc.
Po poit:
Vyplchnu sta vodou. Pri poit vch mnostiev vyvola zvracanie a vyhada lekrsku pomoc.

4.2. Najdleitejie prznaky a inky, aktne aj oneskoren
Na zklade sasnch vedomost a sksenost produkt nespsobuje iadne zdravotn problmy.

4.3. daj o akejkovek potrebe okamitej lekrskej starostlivosti a osobitnho oetrenia
Okamit lekrska pomoc nie je nutn. Pri akchkovek akostiach vyhada lekrsku pomoc. Pokyny pre lekra: Symptomatick lieba.5. PROTIPOIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodn:

Vodn hmla, hasiaci prok, hasiaca pena, CO2. Vybra vhodn hasiacu ltku na hasenie okolitho poiaru a prtomnch materilov.
Nevhodn:
Priamy prd vody.

5.2. Osobitn ohrozenia vyplvajce zo zmesi
Nie s znme.

5.3. Rady pre poiarnikov
Nevyaduj sa navye iadne pecilne ochrann prostriedky okrem tch, ktor s potrebn pri protipoiarnom zsahu.
pecilne opatrenia:
Dodriava tandardn postup pri poiaroch. Produkt je slabo zpaln a mierne dym. Uchovva mimo dosahu zdrojov zaplenia.6. OPATRENIA PRI NHODNOM UVONEN
6.1. Osobn bezpenostn opatrenia, ochrann prostriedky a ndzov postupy
Vetky osobn ochrann prostriedky, ktor maj zabezpei obmedzenie expozcie nebezpenmi ltkami, sa musia pouva v slade s poiadavkami platnch predpisov a noriem.
Pre in ako pohotovostn personl
Zabrni vdychovaniu prachu. V prpade potreby pouva respirtor proti prachu (typ P1). Dodrova veobecn pravidl zaobchdzania s chemikliami a zsady osobnej hygieny.
Pre pohotovostn personl
Zabrni vdychovaniu prachu. V prpade potreby pouva respirtor proti prachu (typ P1).

6.2. Bezpenostn opatrenia pre ivotn prostredie
Kee produkt nepredstavuje ohrozenie pre ivotn prostredie, iadne bezpenostn opatrenia sa nevyaduj.

6.3. Metdy a materil na zabrnenie reniu a istenie
Zabrnenie reniu
Produkt nepredstavuje ohrozenie pre ivotn prostredie ani pre zdravie ud.
istenie
Rozsypan produkt pozameta a podlahu umy vodou. Vek mnostv zriedi vodou.

6.4. Odkaz na in oddiely
alie informcie mu by v oddiele 8 a 13.7. ZAOBCHDZANIE A SKLADOVANIE
7.1. Bezpenostn opatrenia na bezpen zaobchdzanie
Odporania
Zabrni vzniku pranho prostredia.
Veobecn hygiena v pracovnom prostred
Dodriava veobecn pravidl zaobchdzania s chemikliami a zsady osobnej hygieny. Pri pouvan nejes, nepi a nefaji.

7.2. Podmienky na bezpen skladovanie vrtane akejkovek nekompatibility
Produkt je balen v PVC vreckch. Skladova v chladnch a suchch priestoroch mimo dosahu zdrojov zaplenia a priameho slnenho iarenia a mimo dosahu det. Po otvoren obalu zabezpei skladovanie v suchej a vzduchotesnej ndobe, aby nedolo k aktivcii.
Po rozpusten vo vode je roztok aktvny 24 a 48 hodn. inn ivotnos aktivovanho produktu sa predi pri skladovan pri teplote niej ako 5 C.

7.3. pecifick konen pouitie(-ia)
Pouva sa na istenie rybnkov, jazierok, fontn, ndr na vodu a zanechva v nich priezrane ist vodu. Priaznivo psob na ryby a okrasn vodn rastliny. Zvyuje obsah kyslka vo vode a odstrnenm organickho substrtu z vodnho prostredia nepriamo zabrauje rastu rias.8. KONTROLY EXPOZCIE/OSOBN OCHRANA
8.1. Kontroln parametre
dolomit (pevn aerosly s prevane nepecifickm inkom): NPELc = 10 mg.m-3.
NPEL pre pevn aerosly (prach) sa stanovuje ako celozmenov priemern hodnota expozcie celkovej (inhalovatenej) koncentrcie pevnho aeroslu (NPELc).
Produkt neobsahuje alie ltky, pre ktor s stanoven najvyie prpustn expozin limity (NPEL) chemickch faktorov v pracovnom ovzdu, technick smern hodnoty (TSH) plynov, pr a aeroslov s karcinognnymi a mutagnnymi inkami v pracovnom ovzdu ani biologick medzn hodnoty.

8.2. Kontroly expozcie
Primeran technick zabezpeenie:
Zabrni vzniku pranho prostredia.
Individulne ochrann opatrenia (napr. osobn ochrann prostriedky)
Vetky osobn ochrann prostriedky, ktor maj zabezpei obmedzenie expozcie nebezpenmi ltkami, sa musia pouva v slade s poiadavkami platnch predpisov a noriem.
Ochrana o a tvre:
Zabrni kontaktu s oami.
Ochrana rk:
Nevyaduje sa.
Ochrana inch ast tela:
Ben bezpenostn opatrenia pri manipulcii s produktom poskytuj dostaton ochranu. Zabrni dlhodobmu opakovanmu kontaktu s pokokou.
Ochrana dchacch ciest:
V prpade potreby pouva respirtor proti prachu (typ P1).
Kontroly environmentlnej expozcie
Kee produkt nepredstavuje ohrozenie pre ivotn prostredie, iadne bezpenostn opatrenia sa nevyaduj.9. FYZIKLNE A CHEMICK VLASTNOSTI
9.1. Informcie o zkladnch fyziklnych a chemickch vlastnostiach
Vzhad: tuh ltka (prok) svetlej lto hnedej farby
Zpach: po ryovch otrubch
pH: 5,81 (20 C)
Hustota: 0,54 g.cm-3


9.2. In informcie
Obsah bielkovn: 20,45 %
Obsah vody: 7,95 %
Obsah tukov: 0,71 %
Obsah vlkniny: 6,30 %
Obsah suiny (popol): 12,30 %
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita

10.2. Chemick stabilita
Zmes je stabiln pri predpsanch podmienkach skladovania.

10.3. Monos nebezpench reakci
Nie s znme.

10.4. Podmienky, ktorm sa treba vyhn
Vlhkos, priame slnen iarenie.

10.5. Nekompatibiln materily
Voda (vo vode dochdza k biologickej aktivcii a po spotrebovan prtomnch ivn k znehodnoteniu biologicky aktvnych kultr).

10.6. Nebezpen produkty rozkladu
Nie s znme.11. TOXIKOLOGICK INFORMCIE
Informcie o toxikologickch inkoch
iadne nepriazniv inky nie s znme.
Drdivos:
Drdenie o ani pokoky sa neoakva.
Senzibilizcia:
Nepredpoklad sa.
Karcinogenita:
Mutagenita:
Reprodukn toxicita:
Odhady aktnej toxicity zmesi:
Informcie o pravdepodobnch spsoboch expozcie
Po poit:
Pokodenie zdravia nie je znme a ani sa pri bench podmienkach pouvania neoakva.
Po inhalcii:
Pri bench podmienkach pouvania sa pokodenie zdravia neoakva.
Po expozcii koe:
Podrdenie pokoky sa pri bench podmienkach pouvania neoakva.
Po expozcii o:
Nepredpoklad sa.
Chronick toxicita:
daje nie s k dispozcii.
Absencia pecifickch dajov
Produkt je vyroben z prrodnch surovn, ktor na zklade sksenost s ich pouvanm nemaj nepriazniv inky. Predpoklad sa, e ani produkt nem nepriazniv inky na zdravie ud.
In informcie12. EKOLOGICK INFORMCIE
12.1. Toxicita
Produkt nepredstavuje ohrozenie pre ivotn prostredie.

12.2. Perzistencia a degradovatenos
Produkt ani jeho zloky nie s perzistentn a s dobre biologicky odbraten. Ltky, ktor vznikaj po aktivcii produktu, s vsledkom biologickej aktivity mikroorganizmov a prirodzene sa vyskytuj v prostred, v ktorom tieto mikroorganizmy mu preva.
Biodegradcia:
Po spotrebovan organickej hmoty v prostred sa biologick aktivita aktivovanho produktu utlm a rezdu sa prirodzene rozloia.

12.3. Bioakumulan potencil
Produkt ani jeho zloky nie s bioakumulatvne.

12.4. Mobilita v pde

12.5. Vsledky posdenia PBT a vPvB

12.6. In nepriazniv inky
Potencil pokodzova oznov vrstvu: Nepredpoklad sa.
Potencil prispieva ku globlnemu otepovaniu: Nepredpoklad sa.13. OPATRENIA PRI ZNEKODOVAN
Spsoby znekodovania:
Nespotrebovan produkt sa me znekodova spolu s komunlnym odpadom ako netrieden odpad. Pri znekodnen postupova sa poda zkona o odpadoch a jeho vykonvacch predpisov. Przdne vyisten obaly mu by recyklovan alebo znekodovan ako trieden odpad.
Ochrana osb manipulujcich s odpadmi:
Informcie relevantn z hadiska bezpenosti osb s uveden v oddiele 8.

13.1. Metdy spracovania odpadu14. INFORMCIE O DOPRAVE
Zmes nie je pre ely prepravy klasifikovan ako nebezpen.15. REGULAN INFORMCIE
Svisiace prvne predpisy:
Nariadenie vldy SR . 355/2006 z 10. mja 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami svisiacimi s expozciou chemickm faktorom pri prci v znen Nariadenia vldy SR . 300/2007 (pozri oddiel 8).
Zkon . 223/2001 Z.z. o odpadoch (v platnom znen) (pozri oddiel 13).

15.1. Nariadenia/prvne predpisy pecifick pre zmes v oblasti bezpenosti, zdravia a ivotnho prostredia
Produkt neobsahuje iadnu ltku, ktor by podliehala autorizcii alebo obmedzeniam poda REACH.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpenosti16. IN INFORMCIE Karta bezpenostnch dajov bola spracovan poda Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrcii, hodnoten, autorizcii a obmedzovan chemikli (REACH) a poda dajov poskytnutch vrobcom.
Revzia:
Odporan obmedzenia:
Zabrni vzniku pranho prostredia.

Skratky:
CLP Classification, Labelling & Packaging Regulation
DPD Dangerous Preparations Directive
DSD Dangerous Substances Directive
ES Eurpske spoloenstvo
FNsP Fakultn nemocnica s poliklinikou
konc. koncentrcia
PBT perzistentn, bioakumulatvna a toxick ltka
vPvB vemi perzistentn a vemi bioakumulatvna ltka
PVC poly(vinyl-chlorid)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances
SK Slovensko, slovensky
SR Slovensk republika
Z.z. Zbierka zkonov SR


Uveden daje zodpovedaj sasnmu stavu vedomost a sksenost a nie s zrukou vlastnost produktu. V iadnom prpade nezbavuj uvatea pri pouvan produktu od nutnosti pozna zkony v obore jeho innosti. Uvate je sm zodpovedn za to, e bud dodrovan bezpenostn opatrenia nutn pri pouvan produktu. Vetky opatrenia maj za cie by spotrebiteovi za horeuvedench podmienok npomocn. Predstavuj zdravotn a bezpenostn doporuenia a doporuenia, ktor sa tkaj ivotnho prostredia a s nutn pre bezpen pouitie, ale nemu by povaovan za zruku itkovch vlastnost alebo vhodnosti pre konkrtne pouitie. Je vdy povinnosou uvatea (zamestnvatea) zaisti, aby prca bola plnovan a vykonvan v slade s platnmi prvnymi predpismi. Tento dokument nie je zostaven za elom osvedenia kvality.